VIZUELNO DOKUMENTOVANJE I PUBLIKACIJA DIGITALNE MAPE FASADNIH RELJEFA NA PRIVATNIM OBJEKTIMA U BEOGRADU

Uzimajući kao polaznu osnovu evidenciju Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Fasadne skulpture u Beogradu koju je 1965. napravila Đurđica Sikimić, Marina Dokmanović, d.i.a i Predrag Pantelić se već tri godine predano bave vizuelnim dokumentovanjem fasadnih reljefa na privatnim objektima u Beogradu, pokrećući kroz svoj rad pitanje zaštite ove vrste spomeničkog nasleđa.

Ovo je posebno važno u situacijama kada se fasadni reljefi nalaze na zgradama koje kao celina ne podležu ni jednom od stepena zaštite ili usled rizika od neprepoznavanja reljefa u planskoj dokumentaciji nadležnih institucija, kada se kao rezultat ponekad pojavljuje neprepoznatljiv originalan izgled dela. Često su autori ovih reljefa naši renomirani skulptori kao što su Đorđe Jovanović, Petar Ubavkić, Živojin Lukić, Petar Palavičini, Lojze Dolinar, Rista Stijović, Sreten Stojanović… Reljefi se najčešće nalaze na teško dostupnoj visini, gde su tokom dužeg perioda tokom godine delimično ili u potpunosti zaklonjeni rastinjem, te samim tim vizuelno teško uočljivi, decenijama opstajući najčešće bez istinske svesti o njihovoj umetničkoj i istorijskoj vrednosti unutar korpusa nacionalnog nasleđa.

Marina Dokmanović i Predrag Pantelić su nakon fotografskog dokumentovanja svih reljefa  i njihovog naknadnog ekstrahovanja iz pozadine/fasade tokom koje je istaknuta i učinjena vidljivijom njihova umetnička i istorijska vrednost formirali digitalnu mapu sa postojećim dostupnim podacima koji se odnose na lokaciju/adresu reljefa, zatim ukoliko one postoje, sa informacijama o arhitektama i investitorima zgrada na kojima se dela nalaze, kao i podacima o autorima/skulptorima koji su realizovali reljefe.

Ovaj pristup je važan jer se nakon završetka preciznog vizuelnog dokumentovanja fasadnih reljefa na stambenim objektima u prestonici došlo do jasnije predstave o ovim delima, koja pak potencijalno vodi ka njihovoj adekvatnoj valorizaciji i celovitoj analizi, posebno imajući na umu da ona predstavljaju nedeljivu celinu sa svim ostalim skulptoralnim delima u prestonici.

Dobijena digitalna baza koja je realizovana u formi javne baze podataka je tako postala moguća osnova za dalja kako stručna, tako i laička istraživanja.

 

Publikaciju o maskama možete da pogledate odavde: PDF MASKE

Publikaciju o medaljonima možete da pogledate odavde: PDF MEDALJONI

Publikaciju o reljefima možete da pogledate odavde: PDF RELJEFI

 

Autori: Marina Dokmanović i Predrag Pantelić
Nosilac projekta: Beogradski izlog KCB
Finansijska podrška: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Kulturni centar Beograda